Pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Osoba za kontakt:

Službenik za informiranje:

Marino Martinčević, dokumentarist

Kontakti:

Tel.: 052/431-585, 452-738

Fax: 052/452-119

info@muzejporec.hr; marino.martincevic@muzejporec.hr

 

Način predavanja zahtjeva:

Poštom:

Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino

Službenik za informiranje

Decumanus 9

52440 Poreč

Elektroničkom poštom:

info@muzejporec.hr; marino.martincevic@muzejporec.hr

 

Preuzmi dokument