Obavijest dobavljačima o obvezi izdavanja e-računa

Obavijest dobavljačima o obvezi izdavanja e-računa
Obavijest dobavljačima o obvezi izdavanja e-računa od 1. srpnja 2019.

Ovim putem obavještavamo javnost da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želimo skrenuti pozornost da od 1. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Stoga, obavještavamo sve subjekte koji ispostavljaju račune prema Zavičajnom muzeju Poreštine - Museo del territorio parentino da od 1. srpnja 2019. godine morate imati ugovorenu mogućnost slanja e-računa. Molimo sve naše dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od 1. srpnja 2019. godine bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer  Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino od navedenog datuma neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom. Izdavatelj e-računa ili njegov informacijski posrednik dužni su e-račun poslati, putem centralne platforme za razmjenu e-računa koju vodi FINA.

Jedini računi koje ćemo nakon 1. srpnja 2019. godine moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni  putem centralne platforme za razmjenu e-računa koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Za slanje elektroničkih računa morate odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj e-račun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi). Na koji način se otvara servis e-Račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati sa Zavičajnim muzejem Poreštine - Museo del territorio parentino kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

Ovim putem obavještavamo da  račune od 1. srpnja 2019. moramo zaprimiti preko FINA posrednika, u protivnom nećemo moći izvršiti uplatu.

Više o e-Računu možete pročitati na stranicama Financijske agencije, ovdje.