Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zavičajnom muzeju Poreštine - Museo del territorio parentino

KUSTOS/KUSTOSICA

 

Radno mjesto


 POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA


 1


 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


 Puno radno vrijeme


 Smjena - prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 19.2.2019.


 26.2.2019.


 Rad na jednom mjestu


 

Posloprimac


 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Na temelju članka 1. stavak 2. Zakona o poticanju zapošljavanja NN,  57/12), članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o poticanju zapošljavanja 120/12,  članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o poticanju zapošljavanja 16/17, i Pravilnika o radu Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino, ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino objavljuje
JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zavičajnom muzeju Poreštine - Museo del territorio parentino
U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, prima se polaznik/ca stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u:
Zavičajni muzej Poreštine- Museo del territorio parentino:
- 1 polaznik/polaznica, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Filozofski fakultet smjera: povijest umjetnosti, arheologija, etnologija, povijest) - na mjesto kustosa/kustosice pripravnika/pripravnice.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života koje se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vode najmanje 30 dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nemaju  više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja te se korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Prava i obveze izabranih polaznika stručnog osposobljavanja i  Zavičajnog muzeja Poreštine- Museo del territorio parentino bit će uređeni ugovorom.
Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Polazniku osposobljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad.
Trošak prijevoza za polaznika stručnog osposobljavanja snosi Zavičajni muzej Poreštine-Museo del territorio parentino.
Po obavljenom stručnom osposobljavanju, polaznik ima pravo polaganja stručnog ispita za kustosa, a troškove polaganja snosi Zavičajni muzej Poreštine-Museo del territorio parentino (za prvo polaganje).
 
Polaznik osposobljavanja nije u radnom odnosu i Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino nije obvezan zaposliti polaznika nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.
U prijavi po ovom Pozivu kandidat treba navesti osobne podatke te priložiti sljedeće:
 

 
Prilozi mogu biti u originalu ili preslikama koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidat može biti pozvan na razgovor, a moguće je provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravodobno obaviješten.
Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino  nije dužan izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva.
Kandidat koji bude odabran, bit će predložen Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju s onim kandidatom čije uključenje u program “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” odobri Zavod.
U prijavi na poziv, osim svih traženih priloga, potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća  uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Poziva. Osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga također će se obraditi isključivo za potrebe provedbe Poziva te sukladno predmetnoj Općoj uredbi o zaštiti podataka i predmetnom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. 
Osobni podaci kandidata koji neće biti primljeni će se, sukladno Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj: 90/02) izlučiti i uništiti za 5 godina ili ranije na temelju pisanog zahtjeva vlasnika osobnih podataka sukladno
„pravu na zaborav“.
 
Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana njegove objave na adresu: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino, Decumanus 9, 52440 Poreč, s naznakom “Stručno osposobljavanje za rad”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Ovaj Poziv objavljuje se na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje .
                                                                                              Ravnateljica Muzeja:
                                                                                              dr. sc. Elena Uljančić
 
KLASA: 112-06/19-01/21
URBROJ.: 2167-01-16-19-1
U Poreču, 19. veljače 2019.


U obzir dolaze nezaposlene osobe koje nemaju više od 12 mjeseci staža u svanju za koje su se obrazovali.

 


 

Poslodavac


 Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio Parentino


 pismena zamolba: DECUMANUS 9,52440 POREČ